دلتنگی مثل نواریست که

یک طرفش صدای پای آمدنت را میدهد؛

و طرف دیگرش

صدای پای رفتنت را...