قرار نیست که با افکار دیگران زندگی کنیم

و قرار نیست به شیوه ای که دیگران برای ما چیده اند

هماهنگ شویم...

خودت برای خودت زندگی کن ،

همانطور که دوست داری

همانطور که لذت میبری .

و مطمئن باش اگر خودت به فکر خودت نباشی ،

کسی در این دنیا خوشبختی و شادی

را به تو تعارف نخواهد کرد