راهی پيدا كردم كه از دوباره صَدمه خوردن مصون بمانم :

اگر نگذارم كسی برايم اهميت پيدا كند ، ديگر چنين فقدانی را تحمل نخواهم كرد