‏شما شبیه کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آن ها دارید؛

پس با افرادی معاشرت کنید که ذهنی ثروتمند،

زیبا، روحیه بخش و مثبت دارند.