گفتی: برو! ولیک نگفتی کجا رود

این مرغ پر‌شکسته که آزاد می‌کنی ... !