🌾🍀همیشه قدر دان زندگی باش

و خدا را شاکر باش🙏🏻از روزگار گله نکن

خدا روزی رسانِ توست

زندگی خواهی نخواهی می گذرد.با شادی های وصف ناپذیر

در دل عمیق ترین دردها

زندگی نه سخت است و نه آسان👌زندگی زندگی است

آنچه سختش می کند سخت گیری ما

و آنچه آرامش می کند آرامش ماست🦋