" قلبم" را

تا قبل از اینکه برای تو بتپد

گم کرده بودم ❤️