سپاس گذار‌ چیزای کوچیک باش، اونوقت میبینی که چقد‌ دنیا بزرگه!