مادر ها اگر منطق داشتند
مادر نمى شدند،
نمى شود با منطق،
آنقدر عاشق بود..!