اگر شاد بودی " آهسته بخند ،
تا غم بیدار نشود

و اگر غمگین بودی " آرام گریه کن ،
تا شادی نا امید نشود