خوبی را آرزو میکنم
برای آنهایی که
با تمام‌ بدی هایی که دیدند
یاد نگرفتند بد باشند...