حالمان بد شده بود از تِمِ تعطیلی ها
زلزله، دود، نفس، مرگ، عزا ، خاک، هوا
تو ببار ای سبب کِیف دبستانی ها
تا که تعطیل شود دکّه ی اخبار عزا...