🌸🌾روزهایِ رفته را به فراموشی بسپاريد

و روزهایِ نیامده را به خدا☕️چای تان را کمی آرام تر

و سرخوش تر از همیشه بنوشيد.جوری که اگر سقفِ دنیا هم ریخت

آب در دلِ لحظه هایتان تکان نخورَد😊آدم نیاز دارد گاهی عینِ خیالش نباشد

آدم نیاز دارد برای یک روز هم که شده

به خاطرِ خودش نفس بکشد🦋🧡