"چیزی نیست"

عبارتیست که آن را میگوییم

وقتی که

درونمان،

لبریز از

همه چیز است...