عهد بستی آن‌چه بین ماست

ابدی است

یادم رفت بپرسم، آیا عشق را می‌گویی

یا رنج را؟