‏تماس برقرار کردن با کسی که رهایت کرده کار پُر مخاطره‌ ای‌ست!

‏هرکاری هم بکنی باز درماندگی‌ات آشکار می‌شود ...ءاز_کل