‌تصور می‌کردم دیگر به او فکر نمی‌کنم، اما کافی بود لحظه‌ای در محلی اندکی آرام تنها شوم تا دوباره یاد او به سراغم بیاید