مژه بر هم نزدم آینه‌سان در همه‌عمر

بس که در دیدۀ من شوق تماشای تو بود