💕امروز

برای تمام آدم‌ها حالِ خوب آرزو کنيم.برای تمام دل‌ها آرامشی که تمام نشدنی باشد.

آرزو كنيم عمرها طولانی باشد

و زیستن‌ها عمیق

که آدم‌ها عمیقا زندگی کنند🌸🍀آرزو كنيم شهر پر باشد

از آدم‌های آرام و خوشبخت🧡