گاهی خودت را هرس کن

شاخه های اضافیت را بزن

فکرت را سبک کن، تارشدکنی، جوانه بزنی،

مسیر زندگیت را آنگونه که دوست داری رسم کن