♥️خدایا
دوستانم مثل گندمند
یعنی بودنشان
یک دنیا برکت ونعمت
ونبودنشان قحطی ست
ومن چه خوشبختم
که خوشه های طلایی گندم
در اطرافم موج میزنند