دلی بزرگ میخواهد
زندگی کردن در این دنیا...
دلی میخواهد
تا خیلی چیزهارا نبینی...
خیلی چیزهارا نشنوی...
و از خیلی چیزها بگذری...