بهترین صدقه،
دانشی است که بیاموزیم
وبه دیگری آموزش دهیم🌼🍃
بهترین صدقه
آن است که میان
دونفرصلح ودوستی برقرارکنیم،🌼🍃
بهترین صدقه نگهداری زبان،از
زشتی هاست🍃🌼