عارفی را پرسیدند:🌸
زندگی به جبر است یا به اختیار؟
گفت امروز را به اختیار است
تا چه بکاریم🌸
اما فردا جبر است
چرا که به اجبار باید درو کنیم
هر آنچه را که دیروز ،
به اختیار کاشته ایم🌸