از هر پنج حـس‌تون
درست استفاده کنید:
از صدای‌تان بـــرای فریاد مهربانی
از گوش‌تان برای غم‌خـواری
از دست‌تان بـــرای نیکوکاری
از ذهن‌تان بــرای راستی
از قلب‌تان برای عشــق