وقتى ميشنوم يكى آه ميكشه و ميگه زندگى سخته، همش ميخوام ازش بپرسم:
در مقايسه با چى !؟؟؟