💫

مراقب سه چيز باشيم

وقتي تنها هستيم،
••مراقب افكار خود،

وقتي با خانواده هستيم،
••مراقب اخلاق خود

و زماني كه در جامعه هستيم،
••مراقب زبان خود...