شعر و بوسه را زیسته‌ای؟

پس مرگ چیزی از تو نخواهد گرفت...