🔸قبل از خواب يوگا انجام بديد.حرکت تاج گل

اين حركت به باز شدن ران‌ها و عضلات داخلی آن ها کمک می‌کند و ستون فقرات را می‌کشد. این حرکت یوگا کمک می‌کند تا مفاصل لگن و ران شما سالم بماند.

چگونه انجامش دهیم؟

1️⃣ پاها را بیشتر از عرض شانه‌ها باز کنید. انگشتان پا را آرام به سمت خارج از بدن بچرخانید.2️⃣ نگاه خود را به سمت جلو نگه دارید. همینطور که باسن را به طرف عقب و پایین می‌برید درست مثل اینکه می‌خواهید روی صندلی بنشینید، ستون فقرات را صاف نگه دارید. هدف این است که بدون خم کردن ستون فقرات، باسن را تا جایی که ممکن است پایین بیاوریم.3️⃣ دست‌ها را وسط قفسه سینه روی هم بگذارید (‌به حالت دعا ) و با آرنج‌ به طرف داخل زانوها فشار بیاورید و ران‌ها را بیشتر باز کنید.