قَــرارِ زِندگـانی آن نِگـارَست

کَـزو آن بی‌قراری بَرقَرارست