وقتی فردی شما را آزار می‌دهد،

شما را کوچک می‌کند

و اجازه نمی‌دهد شمادر بهترین حالتی که

می‌توانید باشید و

دائما حال شما را می‌گیرد،

دیگر جایی برای احساساتی بودن نمی‌ماند!

احساسات درخور عشق و مهربانی است،

درخور کسانی‌ست که

اهرم های مثبتی در زندگی شما هستند؛

احساساتِ خود را

برای کسانی نگه دارید که

نسبت به شما با مهربانی و احترام و منزلت رفتار می‌کنند.

احساساتتان را خرج کسانی که

سعی در تخریب شما دارند

و نمی‌خواهند به شما اجازه‌ی رشد دهند، نکنید!