محبت زیادی

همیشه آدم ها را خراب میکنه

گاهی آدم ها میروند

نه برای اینکه

دلیلی برای ماندن ندارند

بلکه آنقدر کوچک اند که

تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند...