- تنها زندگی می‌کنی؟

- نه یاد کسی با من است

چه کسی می‌تواند تنها زندگی کند!