هميشه يه نفر هست كه شنيدن صداش، مثل گوش دادن به يه آهنگ، می‌تونه آرومت كنه.

شايد هيچ‌وقت نفهمه چقدر دوستش داری، شايد هيچ‌وقت نفهمی چقدر دوستش داری، اما هيچ‌كدوم از اين

«هيچ‌وقتا» مهم نيست....