دوستت دارم

چنان با احتیاط مثلِ شاید

چنان باورنکردنی مثلِ آری

چنان طولانی مثلِ تا چه پیش آید