اینگونه که پیداست

بی شک تمام زیر و بم جهان

برگرفته از چشمان توست...!