می‌روم تا که به صاحِب‌نظری باز رِسم

مَحـرَمِ مــا نَبُود دیــده ی کوتَه نظـران