💫

تهمت مثل زغال است...!
اگرنسوزاند، سیاه میکند،
وقتی تن کسی را زخمی میکنی،
دیگر بعدش نوازش کردنش فقط دردش را بیشتر میکند....
حواسمان باشد