و ما در گردش دوران
چون قاصدکیم در دست باد
همانقدر رها
همانقدر بی‌پناه...