تسلاى این جهان این است که رنجِ مُدام و پیوسته وجود ندارد ، غمی می‌رود و شادی‌ای باز زاده می‌شود ، این‌ها همه در تعادل‌اند. این جهان جهانِ جبران‌هاست ...