تا می توانید تو این دنیا رها باشید
رها از تمامِ قید و بندها
رها از تمامِ فکرها و ناراحتی ها
رها از تمامِ گذشته ها و آینده ها
اون وقته که همیشه
شاد و خوشبخت خواهید بود...