تقصیر حرف هاست!

اگر حرف ها قدرت پرواز داشتند،

پر می کشیدند و به گوش کسی که باید،

می رسیدند...

اگر صدا داشتند و از پشت سکوت یک نفر می شد آنها را شنید،

خیلی احساس ها از دست نمی رفت.

و اینهمه آدمِ دلتنگ نبود

لعنت به حرف ها

حرف های بی عرضه

حرف های بی دست و پا

که فقط بلدند بیخ گلوی آدم ها گیر کنند...!