سِنی نَدارد عاشقی کردن

فَرقی ندارد کودکی پیری،

هر وَقت زانو را بَغل کردی

یعنی تو هم با عِشق درگیری....