جای خیلی چیز ها را نمیشود عوض کرد.

ماهی بی حوض با حوض بی ماهی خیلی فرق دارد،

من هم بی تو، با تو بدون من

خیلی فرق دارد

میفهمی که...؟!