اگر كسی را دوست داری،

به او بگو!

زیرا قلب‌ها معمولاً با كلماتی

كه ناگفته می‌مانند،

می‌شكنند...