هوا خوبه

تو هم خوبی

منم بهتر شدم انگار

یه صبح دیگه عاشق شو

به یاد اولین دیدار...