محبوبم

شما آفریده بلورید،

نگاهتان برق می زند!

از قلب من مراقبت کنید...ء