دیشب
همه چیز ب قاعده اش
سرجایش قرار داشت...
آرامش شب
نور ب قدر وسع
دعای مادرم
صدای نرم نفس های پدرم...