دنیاچیزی جزپژواک نیست
یادمان باشد که زندگی انعکاس
رفتار ماست
پس حواسمان راجمع کنیم که
بهترین باشیم تابهترین‌ رادریافت کنیم
نمیشودکه خوب نبوداماانتظار
خوبی داشت