هر کاری که می توانید انجام دهید یا دوست دارید که بتوانید انجامش دهید، باید شروعش کنید.
جسارت، در خودش نبوغ، قدرت و جادو دارد.